Sunday, May 20, 2018
 Wolcott Sr A11
Vernon Senior Boys8
Wednesday, May 16, 2018
 Ellington Jr A5
Vernon Junior Boys4
Sunday, May 13, 2018
 South Windsor Jr A5
Vernon Junior Boys4
Saturday, May 12, 2018
 Vernon Junior Girls9
Berlin6
 Vernon Senior Girls5
Berlin8
Wednesday, May 9, 2018
 Suffield Jr A4
Vernon Junior Boys4
 Vernon Senior Girls16
Windsor4